Lotus and Rose

AA Study Guide

Stora bokens arbetshäfte

 

Får laddas ner gratis från:
Lotus and Rose
AA:s 12 steg enligt Stora boken
– ett förslag –

utskriftvänlig PDF versionutskriftvänlig Word version 

Om detta material:
Materialet hittades år 2004 via Internet av en AA medlem som sedan fick glädje av att använda materialet i en grupp. Gruppupplevelsen var positiv och materialet översattes sedan till svenska så gott som det gick (dvs det finns språkfel i detta material).

Detta arbetsmaterial utformades att användas i grupper. Om du dock will jobba ensam med din sponsor går det också bra. Bortse bara i så fall från instrucktionerna riktade mot större grupper.

Materialet har skapats och använts sedan tidigt 1990-talet av nordamerikanska medlemmar som valde att förbli anonyma. Däfrför går det inte att bevisa varken författarskap eller deltagarnas behörighet till AA.

Arbetsmaterialet håller sig nära till AA:s Stora bok, Anonyma Alkoholister. Sidoanvisningar finns det gott om för att hjälpa stegarbetaren syfta tillbaks till AA:s huvudtext.

Det kan vara på sin plats att påpecka hur stegen 1 genom 3 finns inte alltid i nummerordning i Stora boken. Men studerar man Stora boken sida för sida från sida 1 genom sida 87 är man försäkrad om att ha då arbetat sig ordentligt genom de första tre stegen.

Det kan också vara på sin plats att beskriva hur de första fyra stegen i detta material behandlas mer i detalj än de övriga.

1. Syfte
a) Att förse den som inte har arbetat med stegen enligt boken Anonyma Alkoholister med motivation och assistans.
b) Att erbjuda de som har arbetat med stegen möjligheten och motivationen att göra om det samt kunna dela av sig med sina erfarenheter av stegarbetet.

2. Plan
a) Team bestående av inte mer än 12 personer formas (8 – 10 är bäst). Varje team ska bestå av ungefär 3 – 4 medlemmar som har arbetat i stegen enligt boken Anonyma Alkoholister samt 8-9 medlemmar som aldrig förut har arbetat på detta sätt med stegen men är villiga att försöka.
b) Varje team väljer egen mötesplats samt mötestid. Helst ska inte den komma i konflikt med tiderna för vanliga AA möten. (Team möten är ej en ersättning för AA gruppaktivitet och gemenskap).
c) Under första mötet ska alla närvarande:
1) byta ut telefonnummer och adress samt välj mötesplats
2) Ge ett löfte om att stanna kvar tills samtliga har arbetat färdigt med stegen
3) Ge ett löfte om att arbeta med stegen enligt AA:s Stora bok Anonyma Alkoholister. Komplettera gärna med AA:s Tolv Steg och Tolv Traditioner.
4) De personer som inte tidigare har arbetat med stegen lovar att arbeta med dem åtminstone en gång till med ett nyt team.
5) Ge ett löfte att ringa eller på annat sätt skapa personlig kontakt med en eller Två andra medlemmar i teamet varje vecka stegarbetet sker och dela dina problem eller erfarenheter av veckans uppgift.
6) Ge ett löfte om att vara närvarande på stegmöten utom då sällsynta och extremt ovanliga förhållanden gör det omöjligt. Varje medlems närvaro verkligen behövs varje vecka. Om en medlem inte kan närvara, borde en annan medlem varslas om detta så teamet vet att det ska starta utan den personen
d) Efter första mötet tillåts inga nya medlemmar i teamet. Om någon tar ett återfall eller inte lever enligt teamlöften måste de övriga medlemmarna bestämma om grunder finns att tillåta ett fortsatt arbete med teamet
e) När teamet har arbetat färdigt med stegen lösas det upp. Uppskattningsvis tar det 15-20 veckor att arbeta färdigt med stegen.
f)Studiegrupperna ersätter inte en sponsor

3: Mötesformen
a) Någon formaliserad mötesform finns inte och varje grupp har fria händer att välja sin egen mötesform. De flesta grupper byter ut mötesledaren veckovis. Grupperna diskuterar på ett enkelt sätt studiematerialet samt delar sina erfarenheter av ett tillämpa stegen i sina egna liv.
b) Varje medlem ska förbereda sig inför varje möte igenom att ha läst de delar av AA:s Stora bok som gäller steget i frågan och måste ha arbetat med veckans uppgift. Komplettera gärna med boken Tolv steg och tolv traditionerna.
c) Teamets funktion är att stegprinciperna ska tillämpas gruppmedlemmarnas liv och erfarenheterna av stegen ska delas i en gruppdiskussion
d) Ett förslag är att varje medlem skaffar sig en anteckningsblock för att där skriva ner hans eller hennes anteckningar, uppgifter, 4de steg och så vidare.
e) Ett 4de steg ska skrivas och en betydande del av tiden (så mycket som behövs) används i analys av detta steg samt att lösa de problem som dyker upp. Om någon medlem upplever ett problem som kräver ytterliggare hjälp, ska den få den.

4.Under tiden teamen arbetar färdig med stegen kommer nya team att formas för att hjälpa nykomlingar samt andra som vill delta. En kärngrupp av erfarna medlemmar (3-4 st.) borde acceptera nya medlemmar på en först till kvarn basis.

5.Helst, på grund av fjärde stegs problem, ska teamen bestå enbart av kvinnor eller män för sig.

6.Försiktighets varning: Stegteamet torde vara en grupp vars medlemmar delar gärna av sig med varandra. Dock när sådant uppstår på en djup nivå, kan möten pågå så pass länge att detta blir till ett problem för vissa medlemmar. Då vi eftersträvar att uppnå omtänksamhet föreslås det att den formella mötestiden begränsas till ungefär en timme samt att varje talare begränsar hans/hennes kommentarer så att detta täcker hans/hennes del av denna timme. Längre och svårare problem kan sedan delas med dem som har mer tid. Dessutom, ring varann under veckan – man måste inte vänta tills mötesdagen för att kunna dela av sig.

STEG STUDIE GUIDE SAMT UPPGIFTER --

(sidoanvisningarna kommer från andra svenska upplagan som trycktes 2001 & 2003)

Här hittar du förslag på uppgifter samt en guide som stegstudie teamet kan använda sig av. Tiden för ett särskilt moment kan förlängas eller förkortas beroende på vad varje grupp väljer. Ett förslag är att innan teamet är färdigt borde varje medlem ha läst ut hela texten till boken Anonyma Alkoholister.

Vecka nr 1:
Gruppen samlas och följer guidens anvisningar gällande syfte, plan och mötesformen för stegstudie teamen. Det är viktigt att försiktigt se över stycken om teamlöften samt att varje medlem är införstod vid att hon eller han har gett ett löfte att arbeta med stegen, dvs samtliga stegen. Underförstått är att alla kommer att få vara borta en eller flera gånger och perfekt närvaro krävs definitivt inte. Dock är det mest gynnsamt när alla närvarar så att kommunikationen medlemmarna emellan kan utveckla sig. Då vet alla hur de andra medlemmarna utvecklar sig och hur de förhåller sig till teamarbetet.

Till denna första vecka borde alla ha läst presentationen av den svenska upplagan (s 11), Förordet till den första amerikanska upplagan (s 15), ”Förordet till den andra amerikanska upplagan” (s 17) samt ”Förordet till den tredje amerikanska upplagan” (s 23). I början av ”Förordet till första amerikanska upplagan” står det att ”Huvudsyftet med denna bok är att visa andra alkoholister exakt hur vi har tillfrisknat”. Jämför detta med s 54 i slutet av andra kapitlet där det står: ”Längre fram ges klara beskrivningar av hur vi tillfrisknade.” Så lyder uppgiften detta team ska snart sätta igång med.

I själva mötet, läs och diskutera Läkarens åsikt (s 24).
Följande frågor samt andra frågor kommer att uppstå i gruppen och borde diskuteras ingående:
1.Var du medveten om att din sjukdom påverkar dig både själsligen och kroppsligen?
2.Trodde du på eller kunde du acceptera idén att vara allergisk mot alkohol?
3.Vad är en allergi?
4.Håller du med om idén bakom att skrivas in på sjukhus? (s 25)
5.Har du någonsin upplevd fenomenet alkoholbegär? (s 26)
6.Gillade du effekten av alkohol?
7.Nådde du den punkten då du inte kunde skilja mellan sanning och osanning?
8.Verkade ditt alkoholistiska liv normalt?
9.Läkaren menar att en psykisk ändring måste ske – vad är en psykisk ändring?
10.Kan du acceptera faktumet att alkoholism ”…har aldrig kunnat botas varaktigt med någon behandling som vi känner till”? (s 28)

UPPGIFT:

Skaffa dig arbetsmaterialet, ett anteckningsblock samt andra upplagan till Anonyma alkoholister. Lägg märke till din egen reaktion till ämnen som tas upp i Läkarens åsikt. Avslutningsvis, börja skriva ”Hur jag var maktlös över alkohol”. Om du har reservationer mot att du är maktlös mot alkohol är det lika viktigt att skriva ner de reservationer som det är att skriva de sätt du vet att du är faktiskt maktlös mot alkohol.

Läs Kapitel Ett, Bills berättelse (s 30) och var beredd på att diskutera hur detta gäller i ditt liv under andra veckan.

Vecka nr 2

Kapitel 1, Bills berättelse (s 30)

1.Frågade du någonsin, ”Var jag galen?” (s 34)
2.Kände du någonsin ”Ångern, skräcken och hopplösheten morgonen därpå”? (s 35)
3.Rusade din hjärna ”…på hög varv, omöjlig att kontrollera”? (s 35)
4.Drack du för att uppnå ”glömskan” som det står på s 35?
5.Kände du ensamheten som Bill skrev om på s 36?
6.Kände du rädslan som Bill skrev om på s 36?
7.Vilken reaktion hade du till religion, präster och Gud? (s 39)Lägg märke till det som händer Bills ”gamla förutfattade meningar” mot deras Gud när han börjar tillämpa sin egen bild av Gud. (s 40)
8. Visste du att ingenting annat krävs för att göra sin egen personlig start än ”villighet” eller villigheten att tro? (s 40)
9. Är det inte så vid den här delen av Bills berättelse att han tar i stort sett det första genom det elfte steget? (s 40-41) Lägg märke till hur Bill får instruktioner att söka Guds vilja och be. (s 41)
10.Har ditt ”vanligt sunt förnuft” blivit ”ovanligt sunt förnuft” på det här sättet? (s 41)
11.Egentligen tar Bill det 12te steget på sidan 43, eller hur? Programmet fungerade i alla Bills angelägenheter. Många exempel på tolfte stegs arbete står på sidan 43.
De frågor ni just har läst menas bara som exempel på frågor som kan uppstå eller frågor som kan tas upp i varje grupp.
12.Vad är särskilt signifikant för dig i det här kapitlet?
13.Vad har du läst som du inte kan hålla med om eller som du inte kan acceptera?

UPPGIFT

Läs Kapitel 2, Det finns en lösning (s 45) och vara förberedd att diskutera hur du reagerar till detta kapitel nästa vecka. Fortsätt skriva hur du var maktlös över alkohol och börja fundera på vad i ditt liv som du verkligen har kontroll över. När du får idéer om huruvida du kan eller inte kan utöva kontroll över livet, i synnerhet ditt liv, skriv ner dina funderingar i ditt anteckningsblock.

Vecka nr 3:
Efter att ha läst Kapitel 2, Det finns en lösning, kan teamet jobba med följande frågorna:

1. Vilka delar av detta kapitel kan du tillämpa ditt eget liv?
2. Hur reagerar du till de egenskaper AA medlemmar har i gemensamt? (s 45)
3. Påverkade din alkoholism alla som hade beröring med dig? (s 46)
4.Hur reagerade de?
5. Ser du hur du kan nå fram till en annan alkoholist? (s 46)
6.På sidan 48 står en hel del vanliga frågor och iakttagelser om folk som dricker för mycket. Har du eller andra riktat dessa mot dig?
7.Vad hade du för svar?
8.Utifrån din granskning av dig själv under veckorna som gått och utifrån vad du har läst i detta kapitel, är du verkligen en alkoholist? (s 48-49)
9. Om inte – varför inte? Diskutera detta med ditt team.
10.Hade du kontroll över alkohol, gjorde du absurda, otroliga och tragiska saker när du drack, var du en Jekyll och Hyde?
Frågorna och iakttagelserna på sidan 48 kanske hjälper dig att svara på frågorna som du har skrivit om som handlar om din maktlöshet över alkohol.
11. Varför drack vi som vi gjorde? (s 49-50)
12.Varför tar vi detta enda glass?
13.Vart har det förnuft och den viljestyrka tagit vägen som hon/han fortfarande visa då och då när det gäller andra saker?
14.Var de här sådana frågor som du frågade dig själv?
15.Hade du förlorat din valfrihet som det står på sidan 51?
16.Har du någon sin sagt ”Vad spelar det för roll?” eller något liknande? (s 52)
Det finns en lösning (s 52). Det stora faktumet är detta och inget annat. Att vi har haft djupa och effektiva andliga upplevelser. Läs och förstå Bilaga II, Andlig upplevelse (s 425) samt resten av stycket på sidan 52 för det är en utomordentlig bra sammanfattning av det som sker i detta program.

Vår alternativ till lösningen är att ”utplåna medvetenheten om vår outhärdlig situation så gott vi kunde” eller ”ta emot andlig hjälp” (s 52-53)

Lägg märke till hur Bilaga II (s 425)om den andliga upplevelsen nämns igen på sida 54.

UPPGIFT

Läs Kapitel 3, Mer om alkoholism (s 57) och vara förberedd att diskutera hur det kan tillämpas ditt liv under kommande veckan.

Vecka fyra:

Mer om alkoholism (s 57)

1. Var du besatt på det här sättet? (s 57)
2. Visste du att det var en illusion? (s 57)
3. Har du försökt att dricka kontrollerat och kan du diagnostera dig? (s 58)
4. Har du beskrivit i din anteckningsblock de olika sätt du har försökt dricka kontrollerat samt dina misslyckanden?
5. Finns det något förbehåll eller har du några föreställningar om att du någon gång kan bli immun mot alkohol? (s 60)
6. Kan du identifiera med de mentala tillstånd som förekommer ett återfall i drickande och förstår du att dessa mentala tillstånd är problemets kärna?
7. Förstår du varför den verklige eller blivande alkoholisten kommer nästan utan undantag att bli absolut oförmågan att sluta dricka ned hjälp av sin självkännedom? (s 65)
Lägg märke till läkarens reaktion till alkoholism på s 68. Lägg också märke till lösningen på s 68.

UPPGIFT

Läs och förbereda dig att diskutera kapitel fyra nästa vecka. Vid det här lägget borde du ha skrivit färdigt de flesta av dina minnen över varför du var maktlös över alkohol och varför ditt liv är ohanterligt. Om du har svårigheter med dessa problem diskutera sådana med dina gruppmedlemmar och din sponsor.

Vecka fem:

Kapitel Fyra, Vi agnostiker (s 70)

1. Accepterade du faktumet att du hade bara två alternativ om du var alkoholist – en alkoholistisk död eller ett liv levt på andlig grund.
2. Har du haft brist på kraft att ta hand om ditt liv? (s 71) Lägg märke till hur ”främsta syfte …(med) denna bok är att göra det möjligt för dig att finna en kraft som är större än din egen och som kan hjälpa dig att lösa dina problem.”
3. Har du haft ärliga tvivel och förutfattade meningar om Gud? ( s 71)
4. Vad har du haft för reaktion till ordet ”Gud”? – hur skulle han se ut, hur det skulle vara att hitta honom och varifrån fick du dessa idéer?
5. Var du helt färdigt med begreppet ”Gud”? (s 71)
6. Är du villig att lägga dina tidigare idéer eller fördomar åt sidan och uttrycka åtminstone en villighet att tro på en kraft större än din egen?
7. Vad har du för uppfattning om Gud? (s 72)
8. Tror du nu eller är du villig att tro det finns en kraft större än din egen? (s 72)
9. Inser du att när du kan svara på frågan med ett ”ja” att du är på rätt väg? (s 73)
10. Lägg märke till hur vid den här punkten boken hänvisar ännu en gång till bilaga II. Vad är det som står i bilaga II som är oumbärlig?
11. Har du haft ett öppet sinne eller har du varit envis, känslig och haft fördomar? (s 73)
12. Vilka reservationer har du när du läser det här kapitlet?
13. Har du haft fördomar och oresonliga idéer om andliga frågor? (s 76)
14. Fungerade dessa idéer? Kommer idén om Gud att fungera? (s 77)
15. Är du redo att oförfärat ta ställning till att antingen Gud är allting eller också är han ingenting. Antingen finns Gud eller så finns Han inte. Vilket är ditt val? (s 78)
16. Tror du på sista meningen på s 81 ”När vi närmade oss honom, visade han sig för oss!” (s 81)
17. Kommer du ihåg det som står på s 55? ” Om det vi har lärt oss och känt och sett betyder någonting överhuvudtaget, så är det att vi alla, oavsett ras, trosbekännelse eller hudfärg, är barn till en levande skapare med vilken vi kan upprätta ett förhållande på enkla och begripliga villkor så snart vi är villiga och ärliga nog att försöka.”

UPPGIFT

Skriv ner i ditt anteckningsblock vad du har för tro om en kraft större än din egen. På en annan sida skriv det du inte tror om Gud. När du nu går från den här punkten framåt, är det de saker som du tror eller som passar in i din uppfattning om Gud som du kommer att använda och du kan tröstas av vetskapen att din uppfattning oavsett hur begränsad den är räcker till för att ”närma sig och få kontakt med honom.” (s 72)

Vecka 6:

Kapitel Fem, ”Hur det fungerar”. (s 82) Diskutera materialet i detta kapitel från sida 82 fram till mitten av sida 87 (det vill säga texten som avslutar steg 3).

1. Lägg märke till den inställning du bör ha när du börjar arbeta med stegen - ärlighet, att vara oförskräckt, att vara grundlig och ”en villighet att göra allt” för att ha vad vi har. (s 8 2)
2. Till vilken nytta är halvmesyrer? (s 82)
3.Är du övertygad om att ”våra liv knappast kan bli framgångsrika om vi lever helt enligt vår egen vilja”? ( s 84)
4.Kan du se konsekvenserna av att vara självcentrerad i ditt liv? (s 85 – 86)
5. Har du varit självcentrerad? Skriv ner exempel i ditt anteckningsblock och diskutera de med din grupp.
6.Visste du att du inte kunde minska självcentrering så värst mycket genom att vilja det och försöka av egen kraft? (s 86)
7.Är du villig att fatta de beslut som finns på första hälften av s 86? (”Sedan beslöt vi att hädenefter…”)
8. Lägg märke till följderna av att ta de första tre stegen. Sammanfattningen av de första tre stegen finns på sidan 86 och börjar med ”Först och främst var vi tvungna att sluta spela Gud.” Följderna av att ta dessa steg börjar med ”När vi uppriktig intog denna ståndpunkt…”. Är du villig att ta tredje steget?

Ofta vid den här punkten lovar gruppmedlemmarna varandra att de ska ta det här steget och tillsammans läser upp bönen som börjar på slutet av sidan 86.

UPPGIFT

Fortsätt att skriva om på vilka sätt du inser att du är självcentrerad i din anteckningsblock och börja med fjärde steget enligt steg 4 studie guiden. För att uppnå detta, gör som föreslås i studie guidens instruktioner 1 och 2 inklusive att förbereda en harm lista.

Vecka nr 7:

Diskutera instruktion 1 samt din harm lista.

STEG 4 STUDIEGUIDE

Många läsare finner instruktionerna till steg 4 från boken Anonyma alkoholister förvirrande och komplexa. Denna promemoria skrivs för att spegla erfarenheterna av vissa AA medlemmar när de har analyserat dessa instruktioner samt att spegla deras erfarenhet av att ta detta steg enligt instruktionerna som ges i boken. De som har tagit detta steg på det sättet som föreslås i Stora boken, inklusive inventariet, analysen, studien och bönen som föreslås i boken har funnit att detta har lett till en spännande och resultatrik upplevelse. Denna upplevelse är tillgänglig vem som helst som fullföljer varje av följande stege så gott hon eller han förmår och gör det i den följd som anges. Fullkomlighet är inget krav men en värdig ansträngning som inkluderar ärlighet, ett öppet sinnelag samt villighet är nödvändig. Hoppa inte över någon instruktion och fullfölja varje instruktion innan den nästa påbörjas.

Instruktion 1:
Läs följande för att förstå vad vi håller på med.

I. Tiden och Syften med Steg Fyra

Möjligtvis det största löftet som ges i Anonyma alkoholisternas program är att Gud, som du förstår Honom, kommer att ta hand om det du inte klarar av att göra för din egen skull. Detta löfte inkluderar det tydliga villkoret att ta tag i det du själv klarar av.

När du har fattat beslutet som finns i steg tre varnar Stora boken oss ”Även om vårt beslut i tredje steget var ett väsentligt och avgörande steg, skulle det inte ha haft någon bestående verkan om det inte omgående följts av en energisk ansträngning att skärskåda de saker hos oss som hade blockerat oss [från Gud] …Vi måste ta itu med bakomliggande orsaker och omständigheter. … Därför satte vi i gång med en personlig inventering.” (s 87)

De specifika instruktionerna för hur man tar detta steg finns från sida 87 till sida 93 i boken ”Anonyma Alkoholister”. Dessa instruktioner bör nu läsas noggrant.

II. Vad är det vi söker efter?

Inventariet beskrivs som en process där vi ”undersöker och konfronteras med fakta”. Vi söker sanningen om oss själva för att göra en ”ärlig inventering av våra liv”. Vi ska söka och hitta ”de brister i oss som orsakade våra misslyckanden”. (s 87) Rakt igenom boken ”Anonyma Alkoholister” konstateras det att det var det egna jaget, själviskhet och självcentrering som var roten till våra problem. Då vi var övertygade om att det var ”vårt ego i olika skepnader som hade fått oss på fall, funderade vi över dess vanliga yttringar”. (s 87) Dessa ”vanliga yttringar” grupperas i tre kategorier – harm, rädsla och sexuella relationer. Varje vanlig yttring som förekommer behandlas för sig i inventariet.

III. Harm – vår främste fiende.

Dessa tankar eller mentala attityder ”leder till alla former av själslig sjukdom”. (s 88) Vi instrueras att göra upp ”en lista på de personer, myndigheter, företag, principer och förhållanden som vi brukade reta oss på.” (s 88)

Eftersom harm anses vara fult och ordet används sällan i vardagsspråket är det viktigt att göra en genomgång av vad ordet betyder.

Anonyma alkoholisternas original språk är engelska och engelskans ord för harm är ”resentment”. Vad menas med detta ord som författaren ursprungligen använde?

a)Websters (engelsk) ordbok visar hur ordets rot är gjord av två delar där den ena (”re”) betyder ”om” och den andra, ”sent”, betyder ”känsla” (som i ”sentiment”) – alltså ”känna om” eller ”känna om och om igen”.

Boken definierar ”resentment” som indignation eller illvilja som kommer efter en verklig eller inbillad kränkning. Ordboken nämner sedan ordet ilska och ger andra exempel på denna tanke eller känsla inklusive vrede, raseri, harm och indignation. Dessa ord pekar mot olika grader av missnöje alltifrån vrede – stark, intensiv och explosiv – till den längre varande känslan av agg inklusive illvilja och undantryckt vrede som genereras av en känsla av att ha blivit förolämpad eller känslan av att ha fel.

b)För att summera och för att täcka ordets bredaste innebörd, har vi här att göra med en negativ eller otrevlig tanke eller känsla orsakad eller genererad av en verklig eller inbillad handling eller brist på handling från en person, myndighet, företag, förhållande eller princip.

c)”Personer, myndigheter eller principer” kan behövas förklaras något:

Kom ihåg att du är en person och din handling eller brist på handling kan mycket väl orsaka tankar eller en dålig känsla (för det mesta kallas denna harm mot oss själva för ”skuldkänsla”)

Myndigheter är vilken som helst grupp av personer eller organisationer som finns i ditt liv såsom arbetsgivaren, socialtjänsten, försäkringskassan m. m.

En princip är en grundläggande sanning eller lag. Vi kan känna att många av dessa grundläggande sanningar har kränkt oss t ex:

1. Alkoholismen är en obotlig, progressiv sjukdom.
2. Ärligheten är bäst.
3. Som du sår så får du skörda – (var och en av oss tar konsekvenserna av sin handling – ingen lunch är gratis)
4. När du är upprörd oavsett anledningen, finns det något fel hos dig.
5. Ett liv som levs utan själv insikt är inte värt att leva. (Socrates)

Att förbereda harm listan:

Med tanke på dessa instruktioner borde en lista förberedas av de personer, myndigheter, företag, principer eller förhållanden som har orsakat eller orsaker dig att känna harm som definierad ovan.

Här är några tips som har hjälpt många av oss:

1. Om du kan komma ihåg din harm känsla borde den komma med på listan även fastän du tycker du är färdig med den. ”Vi gick igenom våra liv. Ingenting annat än grundlighet och ärlighet gällde.” (s 89).
2. Att titta på familj foto album, årsboken från skolan och dylikt kan vara en hjälp för att komma igång med grundligheten. En del skriver en kort självbiografi av sina liv för att hjälpa minnet.
3. Bryr dig inte om att ifrågasätta om du bör eller inte bör ha känslan – skriv bara upp listan och ingenting annat vid det här laget.
4. Under tiden du arbetar med steg 4 och ibland även efteråt kommer du att komma ihåg ytterliggare personer, myndigheter, företag, förhållanden eller principer som har orsakat dessa negativa tankar och känslor. Du kan lägga de till listan när som helst men bekymra dig inte jätte mycket över hur genomgripande listan är. Gör ditt bästa helt enkelt under en rimlig tidsperiod (kanske en vecka).

Instruktion 2:

Gör upp en lista över de personer, myndigheter, företag, förhållanden eller principer som du hyser agg mot.

Instruktion 3:

När du har skrivit färdig på din harm lista och inte innan, köpa och skriva in i en anteckningsblock enligt nedan. Det är nu vi ska börja analysera våra harm känslor.

a)Analys av harm känslorna.
När du har skrivit färdig på din lista och inte innan, ska varje känsla av harm analyseras. Steg 4 kommer att betyda väldigt lite om inte du kommer att förstå varje känsla av harm och lär dig av den. Följande kan vara till hjälp mot att uppnå en sdan förståelse och en sådan analys:

1.Köp ett anteckningsblock och öppna det så att du har en tom sida på var sin sida med ryggen i mitten. Dela var sin sida med lodrätta linjer (använd linjal eller liknande) så att när båda sidor har delats så har du sammanlagt fyra kolumner. Vänd sidan och göra om samma procedur tills du har delat flera sidor på det sättet. (Det kanske finns någon i gruppen som har sett det förut och kan visa hur sidorna ska se ut).

2. De fyra kolumnerna bör ha följande titlar:
Kolumn 1: (Jag har agg mot) Vem/Vad
Kolumn 2: Varför
Kolumn 3: Hur detta påverkade mig
Kolumn 4: (lämnas tom tills vidare)

Instruktion 4:
Ta varje exempel på harm från din harm lista och skriv ner det under kolumn 1, sedan skriv 2 och 3 som förklaras här nedan. Gör färdig analysen av varje harm känsla innan du sätter igång med den nästa på harmlistan. Följande är en steg för steg beskrivning av denna instruktion:

a) Ta första namnet från din harm lista och skriv det under kolumn 1 på den första sidan.
b) Under kolumn 2, skriv några ord som beskriver var och en av händelserna eller omständigheterna som du kan komma ihåg som gör att du hyser agg mot personen i kolumn
1. Det här är en väldigt viktig del av analysen: vi lär oss av specifika händelser, inte allmänna klagomål (till exempel vi lär oss väldigt lite av klagomålet ”han ljög” men vi lär oss mycket av det specifika ”han sade att han inte var gift”)
c) Bredvid varje händelse du har skrivit under kolumn 2, skriv orsaken till att händelsen eller omständigheten retade upp dig. Ställ följande frågorna:
1)Påverkade det min självaktning (hur jag ser mig eller vill att andra ska se mig?)
2)Påverkade det min ekonomi?
3)Påverkade det min ambition (det jag ville eller behövde?)
4)Påverkades eller hotades någon av mina relationer?
5)Om frågorna 1 genom 4 beskriver inte på ett korrekt sätt hur händelsen påverkade dig, skriv några ord som förklarar hur du mådde och hur du var påverkade.
6)Skriv färdig analysen av varje harm känsla som växer fram ur den enskilda händelsen innan du fortsätter med inventariet.

Instruktion 5:

När kolumnerna 1 genom 3 har skrivits färdig för varje harm känsla, ta lite tid för att se tillbaks över dem och gör sedan följande:

a)Studier och bön. Läs och studera Stora boken, Anonyma Alkoholister från och med stycket som börjar längst upp på sidan 89 med ”Vi gick igenom våra liv” och läs fram till tredje stycket på sidan 90 som börjar med ”Vi undviker att försöka hämnas…”. Ställ följande frågorna om varje harm känsla och varje händelse som orsakas av den och skriv ett kort stycke som visar dina svar.
1)När jag kommit till klarhet över vems felet var, fortsatt jag med mina studier av denna händelse?
2) Försökte jag hämnas, kämpa eller fly? Med vilket resultat? Var det till någon hjälp?
3) Har du klarhet över hur ett liv som innehåller en sådan harm känsla leder bara till ”meningslöshet och olycka”? Har harm känslan någonsin bidragit på något bra sätt eller har du slösat bort timvis med tid genom att grubbla över denna harm känsla? Inser du och förstår du att dessa tankar separerar dig från din Högre kraft? Visste du att dessa tankar kommer att leda dig till vansinnet att ta det första supet och vet du att med oss, att dricka är att dö?
4) Förstår du att genom våra tankar och reaktioner till människor, platser och saker, världen och dess människor dominerar oss? Förstår du att till dess att vi går vidare förbi att skuldbelägga oss själva eller andra kan vi inte utveckla oss eller hitta lösningen?
5)Kan du förlåta?
6)Inser du att andra människor har samma problem med livet som du har och att många av dem är andligt sjukt?
7) Ärligt ber 4de stegs bönen – Gud, hjälp mig visa _____________________________, samma tolerans, medlidande och tålamod som jag med glädje skulle visa en sjuk vän. _____________________ är en sjuk människa, hur kan jag hjälpa henne/honom? Hjälp mig att inte bli arg. Låt ske din vilja. Från och med nu försöker vi undvika hämnd eller argumentation.
b)Början till utveckling. Som sades tidigare, det är en andlig utgångspunkt att ”när jag är upprörd, oavsett orsaken, är det något fel hos mig”. Nu när du har gjort en lista och förstår harm känslan och hur den har påverkat dig, när du har slutat skuldbelägga och när du har bortsett från andras fel kan du nu beskriva dina ageranden eller reaktioner. Tidigare, kom vi inte längre än att konstatera att någon hade fel. Men stämmer inte det att vi handlade eller reagerade under varje retsam situation? Blev inte vi arga? Deprimerade? Fyllda med självömkan, avundsjuka, svartsjuka, etc.? Påverkade inte detta våra liv och våra närmaste?

Instruktion 6:

Skriv färdig kolumn 4 enligt följande:
1.Som titel över den 4de kolumnen, skriv ”mina fel eller misstag”.
2.För varje person, myndighet, företag, förhållande eller princip samt för varje händelse, ställ dig följande frågorna:
a)På vilket sätt har jag varit självisk, oärlig eller rädd?
b)På vilket sätt hade jag fel?
c)Hur handlade jag eller hur reagerade jag? Och hur påverkade detta mig och de som står mig närmast?
3.Skriv dina fel som avslöjades för dig av frågorna ovan i 4de kolumnen bredvid varje person, myndighet, företag, förhållande eller princip samt varje händelse.
När du har nått slutet av dessa instruktioner och slutet av dina harm känslor och inte innan, gå vidare till rädsla.

Instruktion 7:

Skriv en lista över dina rädslor.

IV. Rädsla – den berör varje aspekt av våra liv

Läs från och med sista stycket på sidan 90 i Anonyma alkoholister (”Observera att ordet ’rädsla’ ”… ) till och med tredje stycket på sidan 91 (”Genast börjar vi växa ifrån vår fruktan.”). Fortsätt enligt följande:
a)Ordboken om rädsla: Svenska akademiens ordlistan liknar ”fruktan” med ”rädsla”. Engelskans Websters ordbok definierar rädsla (”fear”) som en känsla av oro eller ängslan som orsakas av förväntningen av fara, smärta, katastrof eller dylikt (att avslöjas, att visas vara den du vet eller tror du är). Det sägas att den drivande kraften i de flesta alkoholisternas liv är den självcentrerade rädslan att vi kommer förlora något som vi har eller att vi inte kommer få något vi tror vi behöver eller vill ha.
b)Rädsla listan.
Efter harm delen i ditt anteckningsblock, skriv en kort beskrivning över varje rädsla du har upplevt. Kom ihåg under temat ”harm känslor” att du redan har ställt frågan till dig själv om hur du påverkas av rädsla i dina harm känslor. Vi har nu skrivit färdig listan over när, var och under vilka omständigheter denna känsla väcks (dvs. ormar, insekter, höjder, kvinnor, män, etc.).

Instruktion 8.

Skriv en kort analys av varje känsla av rädsla.
c)Rädsla analys.
När rädsla listan är färdig borde vi skriva en kort analys av dessa rädslor i försöket att förstå dem. Det sägas att varje sådan rädsla sätter igång kedjor eller omständigheter som skapar eller orsaker misslyckanden. Kan du ge exempel på när detta har skett? Varför har du varje rädsla? Var det för att självförtroendet inte fungerade? Skulle du far illa på något sätt av något du inte kunde ta kontroll över och inte heller kunde undvika? Kan du springa ifrån rädsla? Hur påverkas du av rädsla? Påverkade rädslan andra? Vad borde vi nu luta oss mot om inte oss själva?

Instruktion 9:

Läs och förstå lösningen till rädsla.
a)Studier och bön.
När våra rädslor har skrivits ner på en lista och frågorna ovan har besvarats, ger boken Anonyma alkoholister oss lösningen till rädsla i 1sta och 2dra stycket på sidan 91. Vi ges också en kort bön där vi ber vår Högre kraft att avlägsna våra rädslor och visa oss hur vår Högre kraft vill att vi ska vara. Denna lösning och bön borde riktas mot varje rädsla, en efter den andra.

V. Sex förhållanden

Denna del av inventariet finns i boken Anonyma alkoholister från och med sista stycket på sidan 91 fram tills femte kapitlets slut. Detta borde läsas nu.
a)Inventariets omfattning.
Denna del av inventariet börjar med en klargörande diskussion av sexuella förhållanden. Men, i sista meningen av sista stycket på sidan står det att ”Vi har gjort en lista över människor som vi har sårat genom vårt uppförande och är villiga att reda upp det som varit om vi kan.” Denna mening tyder på att vi ser över vårt förhållande med var och en av de viktiga människorna i våra liv samt våra sexuella förhållanden.

Instruktion 10.

Skriv en lista över de människor som är viktiga i ditt liv och andra människor som har påverkats av ditt drickande eller själcentrering.
b)Förbereda en lista över förhållande.
Efter ”rädslor” i ditt anteckningsblock borde du skriva en lista över de personer du ska bearbeta. Dessa borde inkludera både sexuella och andra förhållanden inklusive familjen, arbetslivet, vänner, etc.

Instruktion 11.

Skriv en kort beskrivning över varje förhållande.
c)Skriv ett kort stycke om varje person som omnämnas i din lista över förhållanden där du svarar följande frågorna – kom ihåg, skriv om specifika händelser:

1.Var jag självisk i detta förhållande?
2. Var jag oärlig i detta förhållande?
3.Var jag omtänksam i detta förhållande?
4.Vilka tog skada av mig?
5.Väckte jag svartsjuka?
6.Väckte jag misstänksamhet?
7.Väckte jag bitterhet?
8.Var det jag som hade fel?
9.Vad borde jag ha gjort?

d)Studier och bön:
Genom studier och bön söker vi ideal som är mera sansade och sunda för vår framtida sexliv och våra förhållanden. Oavsett vad vi får för ideal måste vi vara villiga att växa mot dem. Vi måste vara villiga att gottgöra för våra gamla fel där att göra så orsaker inte skada till någon. Genom bön och meditation frågar vi Gud vad borde göras om varje specifik situation och vi får veta att det rätta svaret kommer om vi vill ha det.

På sidan 92, sista stycket, ges vi instruktioner för hur vi ska fortsätta mot vårt nya ideal.

Sammanfattningsvis instrueras vi att be ”uppriktigt om hjälp att finna rätt ideal, om ledning i varje tveksam situation, om förnuft och om styrka att göra det rätta”. (s. 93) Om sexbegär är ett problem får vi rådet att koncentrera oss på att hjälpa andra för att bättre kunna glömma oss själva (s 93).

VI. Sammanfattning

Läs de två sista stycken i kapitel 5. Också vid det här laget är det en hjälp att läsa kapitel 4 i Tolv steg och tolv traditioner. Har du utelämnat något i ditt inventarie? Har du utelämnat någon händelse eller ämne där minnet gör att du känner dig illa till mods? Om så är fallet, borde du skriva ner det nu.

GRATTIS, DU HAR ARBETAT FÄRDIGT MED STEG FYRA

VII. Steg Fem

Läs sidorna 94 genom andra stycket på sidan 97 – dessa handlar om hur man tar det femte steget.

UPPGIFT:

Uppgiften för kommande veckan är att göra det arbetet som beskrivs i fjärde stegs studieguiden, instruktionerna 3 genom 5. (En analys av din harmlista som täcker de första tre kolumnerna och förbereder inför den sista kolumnen)

Vecka Nr 8

Diskutera vad du kommit fram till i instruktionerna (i 4de stegs guiden) 1 genom 5. Om du har några problem, ta upp dem nu.

UPPGIFT:

Fullfölja instruktion 6 samt avsluta, om du har något kvar, arbetet för instruktionerna 1 genom 6. Instruktion 6 handlar om sista kolumnen i harmlistan.

Vecka Nr 9:

Diskutera ditt arbete för instruktionerna 1 genom 6 samt eventuella problem du har med det arbetet. Gruppen bör hjälpa den som har problem med inventariet. Detta kan innebära att umgås under veckan innan nästa mötet.

UPPGIFT:

Fullfölja instruktioner 7, 8 och 9 i fjärde stegs guiden. (En heltäckande analys av rädslor inklusive lösningen.)

Vecka 10:

Diskutera med gruppen det arbetet du har gjort för instruktionerna 7, 8 och 9 samt eventuella problem med det arbetet.

UPPGIFT:

Fullfölja instruktionerna 10 och 11.

Vecka Nr. 11:

Diskutera i allmänna termer det arbetet du har gjort kring sex – specifika exempel behövs inte för att undvika problem med högmod eller självcentrering under mötets gång.

UPPGIFT:

Hitta en lämplig person att ta femte steget med och kom överens om en tid att mötas med den personen. Läs Kapitel 6 och förbereda din diskussion av det kapitlet inför nästa stegmötet.

Vecka Nr. 12:

(Kapitel Sex, ”Till verket”) Diskutera sidorna 94 genom andra stycket på s. 97. Har alla fått en bra upplevelse i och med detta steg? Finns några reservationer mot att göra 5te steget? Vilka är dem? Om du inte har gjort det ännu – ta ditt femte steg.

UPPGIFT:

Läs kapitlen sex och sju i Tolv steg och tolv traditioner.

Vecka nr. 13:

(Kapitlen sex och sju i De Tolv steg och de tolv traditionerna.) Diskutera dessa kapitel enligt dina diskussioner av tidigare kapitlen i boken Anonyma alkoholister. Försök att ge konkreta exempel på de karaktärs defekter du har som hindrar dig från din förmåga att vara till nytta för dina medmänniskor. Vilka karaktärs defekter står inte i vägen för din förmåga att vara till nytta för andra? Diskutera villighet, ödmjukhet och vad dessa betyder i samband med dessa steg.

UPPGIFT:

Läs resten av sida 97 genom andra stycket på sidan 104 och förbereda din diskussion av dessa sidor. Läs kapitlen 8 och 9 i Tolv och tolv.

Vecka 14:

Diskutera sidorna 97 genom 104 i Anonyma alkoholister samt kapitlen 8 och 9 i Tolv steg och Tolv traditioner.

Använd gärna följande frågorna i diskussionen:
1. Har du betänkligheter kring dessa steg? (s 98)
2. Tvekade du att gå till några av dessa människor? (s 98)
3. Vad är ditt verkliga syfte? (s 98)
4. Är tajming viktig i detta steg?
5. Kan du närma dig de människor som finns på ditt 8de stegs lista med en försonande och välvillig ande? (s 99) (se på sista stycket på sidan 90 genom 3dje stycket på sidan 91)
6. Inser du att ”inget av värde kan uträttas” förrän du har sopat rent på din sida av gatan? (s 99)
7. Använd tredje stycket på sidan 99 till hjälp för att komma underfund med hur pass viktig du tycker det är att bli lovprisad för det du gör.
8. Har du diskuterat något brott du har begått med din sponsor som kanske inte ännu är uppklarad? Om inte, bör du göra det nu. (se sida 100)
9. Förstår du hur ditt nionde steg kan skada andra? (se sida 100)
10. Har du studerat dina problem hemma samt det skada som kan ha uppstått i och med dessa problem?
11. Förstår du vikten av att låta bli att skada ännu mer genom att skapa svartsjukan eller harm på grund av en detaljrik erkännande? (s 102)
12. Vad menar författaren med ”Det andliga livet är inte en teori. Vi måste leva det.” (s 104)
13. Insåg du att när man arbetar med det nionde steget bör man vara förnuftig, taktfull, hänsynsfull och ödmjuk utan att vara överdrivet underdånig och skrapa med foten? (s 103).
14. Upplever du löften som finns på sidorna 104 och 105?

UPPGIFT:

Lägg märke till hur vid det här laget antas det i boken att du har gjort en lista över de människor du skadat när du skrev ditt fjärde stegs inventarie – om detta inte har gjorts bör du definitivt göra en sådan lista nu.

Läs resten av kapitel sex och var förbered att diskutera det nästa vecka.

Vecka nr. 15:

1.Vilka specifika instruktioner ger en översikt för tionde stegs arbetet?
2.Vad ska vi se upp för?
3.Lägg märke till hur vid det här laget ”kommer den mentala hälsan att ha återvänt. Vi är sällan intresserade av alkohol.” (s 105) Är detta förståndet som syftas till i steg 2?
4. Vad är det rätta sättet att använd sig av sin viljekraft? (s 106)
5.Vilka är förslagen för den dagliga tillämpning av elfte steget? (s 106-107)
6.Vad ska vi vara noga inför? (s 106)
7.Praktiserar du det här steget dagligen?
8.Följer du proceduren som beskrivs på sidorna 106 – 107 om dina dagliga morgontids meditationer samt hur du går igenom din dag?
9.Har din attityd om en kraft större än din egen ändrats sedan du börjat studera kapitlet ”Till agnostiker”?
10. Tror du att ”Det fungerar – det gör det faktiskt!”? (s 108)

UPPGIFT:

Läs kapitlet ”Att arbeta med andra” (s 109)

Vecka 16:

Materialet för frågorna är hämtad ur kapitel 7 ”Att arbeta med andra”.

1.Vilka är de steg för steg kraven för ett tolfte steg?
2.Har du prövat på det här? Dela din upplevelse med studiegruppen.
3. De gånger alkoholisten har inte visat någon respons, har du arbetat med hans/hennes familj? Erbjöd du dem din livsstil och vilka resultat fick du i denna situation?
4. Tror du att du borde brännmärka varenda människa med idén att dem kan tillfriskna oavsett vilka andra människor finns med? Det enda kravet är att han kan lita på Gud och göra rent hus.
5.Är det här vad som menas med ”detta är ett själviskt program”? Är det verkligen ett själviskt program i ordens sanna mening?

Kapitel åtta, ”Till våra fruar”, Kapitel nio, ”Familjen efteråt”, Kapitel tio, ”Till arbetsgivare”, och Kapitel elva, ”En vision för dig” är kapitel designade för att lära ut till dig hur man övar dessa principer i alla sina angelägenheter. Dessa kapitel innehåller många andliga sanningar som är angelägna oss alla och borde läsas. Din grupp kommer att bestämma antingen för eller emot en diskussion av ett eller flera av dessa kapitel som avslutning i din stegstudie.

Ett passande sätt att avsluta stegstudie gruppen är att läsa högt de sista stycken på sida 176 som börjar med ”Kanske du ändå säger: ’Men jag kommer ändå inte att få förmånen att träffa dig som skriver denna bok’.” Har du inte egentligen fått förmånen av att få kontakt med de som skrev denna bok? Ved du inte nu var din tillit ska placeras?

UPPGIFT:

Hitta några nya medlemmar av Anonyma alkoholister som behöver detta program och göra ännu ett studiegrupp arbete tillsammans med dem.

 

You're invited to visit the host site, Lotus and Rose, an open, spiritually-oriented Web presence.

Visit the Alcoholics Anonymous Web site.